กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

สำนักข่าว: ช่อง 3
URL: http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname=royal&nid=159722
วันที่เผยแพร่: วันที่ 4 ธ.ค. 2562
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว :

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

ซึ่งอนุสาวรีย์ฯ สร้างขึ้น มีขนาดสูง 2 เมตร สวมใส่ครุยอาจารย์โรงเรียนมหาดเล็ก มือซ้ายถือหนังสือสมบัติผู้ดี ที่ฐานอนุสาวรีย์สลักคำสอนที่ว่า “จงเล่าเรียนให้มีความเจริญ” เพื่อระลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาไทย และวางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการก่อตั้งสามัคคยาจารย์สมาคม หรือคุรุสภาในปัจจุบัน
.
ส่วนอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ออกแบบให้มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ผสมโคโลเนียล ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องฝึกอบรม, ห้องประชุม, ห้องไอคลาส, ห้องพักผู้เชี่ยวชาญรับเชิญอาเซียน และห้องสำนักงาน เพื่อให้เป็นหน่วยงานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการทำการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทยจากทุกภูมิภาค เชื่องโยงกับทิศทางและความต้องการของกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล
Scroll to Top