ห้องสมุดKMการตอกบัตรเข้าปฏิบัติงานออนไลน์ผ่าน Kaizala ในยุคการทำงานแบบ Work from Home

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบการมาปฏิบัติงานโดยใช้ Kaizala Application ระหว่างสำนักหอสมุดและผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะต่างๆ ได้แก่ คุณอัญชรินทร์ อุ่นไธสง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ คุณกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  คุณเนตรดาว จำเริญดารารัศมี ผู้แทนกองการต่างประเทศ และว่าที่ ร.ต.หญิง นิยดา ชัยสา การเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้อง 2202 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุด ได้เริ่มใช้ Microsoft Kaizala ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563จนปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยให้การรายงานการเข้าทำงานแบบออนไลน์ของบุคลากรของหน่วยงานที่ต้องทำงานจากที่บ้าน Work from Home สามารถทำได้ง่าย สะดวก และตรวจสอบได้ ซึ่ง Microsoft Kaizala ช่วยให้การรายงานการเข้าทำงานของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ง่ายๆ สามารถรายงานสรุปได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

KKU library shares the daily online sign-in and sign-out for officers via Kaizala during the ‘Work from Home’ period

https://kku.ac.th/8406

รายงาน: อัคริมา สุ่มมาตย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top