5 อันดับสัตวแพทยศาสตร์ กสพท 62 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด

สำนักข่าว: เด็กดี
URL: https://www.dek-d.com/board/view/3995335
วันที่เผยแพร่: 23 ต.ค. 2563

1.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คะแนนเฉลี่ย 57.0413
คะแนนสูงสุด 77.3833
คะแนนต่ำสุด 55.2333
2.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาสิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 54.3509
คะแนนสูงสุด 58.2806
คะแนนต่ำสุด 52.8289
3.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย 52.8379
คะแนนสูงสุด 56.8933
คะแนนต่ำสุด 51.8144

4.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนนเฉลี่ย 53.2889
คะแนนสูงสุด 58.4900
คะแนนต่ำสุด 51.8695
5.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนนเฉลี่ย 54.1576
คณะสูงสุด 58.0828
คะแแนนต่ำสุด 52.6267

Scroll to Top