การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยประราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ ๑๙ การประกวดครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่โรงละครและหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถานที่ในการประกวด มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมส่งทีมเข้าร่วมประกวด สำหรับการประกวดปีนี้ได้เลื่อนการจัดจากกำหนดการเดิมเนื่องจากไวรัส Covid – 19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้มาจัดในระหว่างวันที่ศุกร์ที่ ๔ และวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศที่คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเลือกทีมแต่ละโรงเรียนมาร่วมชิงชัยกัน

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันแรกของการประกวด เริ่มต้นเมื่อเวลา ๘.๓๐ น. ก่อนเริ่มงานได้มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดโดย รศ.ดร.จตุพร สีม่วง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำหรับการประกวดวันนี้เป็นการประกวดวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว – เดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบ่งเป็นประเภทการประกวดต่างๆดังนี้ ๑. ขับร้อง ระดับประถมศึกษา ๒. ขับร้อง ระดับมัธยมศึกษา ๓. จะเข้ ระดับประถมศึกษา ๔. จะเข้ ระดับมัธยมศึกษา ๕.ซอด้วง ระดับประถมศึกษา ๖. ซออู้ ระดับประถมศึกษา ๘. ขิม ระดับประถมศึกษา ๑๐. ซอสามสาย ระดับมัธยมศึกษา ๑๐. ระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษา   ๑๑. ฆ้องวงใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา ๑๒. ระนาดทุ้ม ระดับมัธยมศึกษา    ๑๓. ฆ้องวงเล็ก ระดับมัธยมศึกษา ๑๔. ซ้อด้วง ระดับมัธยมศึกษา ๑๕. ขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษา ๑๖. ซออู้ ระดับมัธยมศึกษา และ๑๗. ขลุ่ยเพียงออ ระดับมัธยมศึกษา

ในวันเสาร์ที่ ๕กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายของการประกวดและได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นประธานได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและ รศ.ดร.จตุพร สีม่วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการครั้งนี้ สำหรับการประกวดวันนี้เป็นการประกวดวงดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับประถมศึกษา เพลงนกจาก สองชั้น จำนวน ๑๐ วง ต่อด้วยการประกวดวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว  ระดับมัธยมศึกษาเพลงสารถี  สามชั้น จำนวน ๓ วง และ การประกวดวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา เพลงนางครวญ  เถา จำนวน ๖ วง เสร็จสิ้นจากการแข่งขันจึงได้มีการมอบรางวัลต่างๆเมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น.

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า “การจัดการประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นนี้ เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยให้การส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่า”น$มื่อเวลา อบรางวัลตาระรัตนตรัยและงวันที่ 10 กันยายน 2563่าน

โครงการประกวดดนตรีไทยได้จัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ส่งเสริมและสืบเนื่องดนตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์วิชาการดนตรีไทยซึ่งกันและกัน นอกจากจะเป็นการรักษาและอนุรักษ์ดนตรีไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป

ผู้ที่สนใจดูภาพบรรยากาศการประกวดย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจเฟสบุ๊คชื่อ “การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก แฟนเพจเฟสบุค : “การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top