นศ. KKBS กวาดรางวัลจากเวทีนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาอาเซียน และการประกวดและการนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดโดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาของคณะฯ สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดดังต่อไปนี้
การประกวดผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาอาเซียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ
1) นางสาวจุฑาทิพย์ วรรธนะศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
ชื่อผลงาน : COFFEE SHOP BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT PLAN OF COFFEE SHOPS.
สถานประกอบการ : Thien Phuoc Manufacturring & Trading Co.Ltd.
2) นางสาวรัตนา มะโนรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
ชื่อผลงาน : Factors affecting decisions to use mobile network services.
สถานประกอบการ : Lao National Chamber of Commerce and Induatry.
3) นายกษิดิศ แก้วเจริญวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อผลงาน : The best industrial agriculture in Vietnam.
สถานประกอบการ : C.P.Vietnam Corporation.
4) นางสาววิมลณัฐ ริยะจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ชื่อผลงาน : Factors influencing debt burden and solutions for teachers and personnel in SMA muhammadiyah 1 taman school Indonesia.
สถานประกอบการ : Faculty of Business, Law and Social Sciences of UMSIDA
5) นางสาวณัชชา สิงหบุตร นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
ชื่อผลงาน : A study of job satisfaction of employees Case study : Employees of Laos,Telecommunications Public Company Limited,Vientiane Capital, Lao P.D.R
สถานประกอบการ : Lao National Chamber of Commerce and Induatry

การประกวดและการนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ
1) นางสาวสิริวรัญญา จันทร์รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
ชื่อผลงาน : Developing internship information form In The Royal Thai consulate
General in penang, Malaysia
สถานประกอบการ : Royal Thai Consulate – General , Penang Malaysia
2) นางสาวนภาพร หร่องบุตรศรี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ชื่อผลงาน : Study of Factors A ffecting the Number of Fintech Startups in Indonesia.
สถานประกอบการ : Indonesia Banking School, Indonesia

รางวัลรองชนะเลิศ
1) นางสาวรุ่งทิวา สิงวิสุทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ชื่อผลงาน : CUSTOMER SATISFACTION TOWARS OF FIXED DEPOSIT
ACCOUNT SERVICES OF PHONGSAVANH BANK LIMITED,
VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR.
สถานประกอบการ : Phongsavanh Bank, Lao P.D.R.
2) นางสาวมินตรา ปุเรนเต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ชื่อผลงาน : INTENTION TO ADOPTION CARDLESS ATM BY MOBILE BANKING.
CASE STUDY: VIENTIANE CAPITAL, LAOS.
สถานประกอบการ : Phongsavanh Bank, Lao P.D.R.
3)นางสาวแอนนา พานเมือง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ชื่อผลงาน : Economic factors in Vietnam effecting exchange rate fluctuation
of Vietnamese dong versus U.S. Dollar.
สถานประกอบการ : Bangkok Bank PCL., Hanoi,Vietem
4) นางสาวณัชชา สิงหบุตร นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
ชื่อผลงาน : A study of job satisfaction of employees Case study : Employees of Laos,Telecommunications Public Company Limited,Vientiane Capital, Lao P.D.R
สถานประกอบการ : Lao National Chamber of Commerce and Induatry

โอกาสนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของชาว KKBS ทุกคน

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
รัตติยา วิเศษผง : ภาพ

Scroll to Top