สำนักบริการวิชาการ มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.บ้านไผ่ และชุมชนในตำบลเมืองเพีย

           ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ มอบหน้ากากอนามัยให้กับ นางสุมาลี นีละพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน หัวหน้างานอนามัยแม่และเด็ก ผู้แทนโรงพยาบาลบ้านไผ่ นายวีระพงษ์ เทศน้อย นายก อบต.เมืองเพีย ผู้แทน รพ.สต.เมืองเพีย ผู้่แทน รพ.สต.บ้านละว้า และ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเพีย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
           ผศ.ดร.สาธร พรตระกุลพิพัฒน์ เปิดเผยว่า “การมอบหน้ากากอนามัยครั้งนี้ สำนักบริการวิชาการได้เข้ามาส่งเสริมชุมชนเมืองเพียให้จัดทำหน้ากากอนามัย โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองเพียที่มีผ้าฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขึ้น และส่งมอบให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนได้มีหน้ากากอนามัยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ในการป้องกันเชื้อโรคจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกขณะนี้”
Scroll to Top