มข. สัมมนาออนไลน์ Digital Transformation 2020 นำดิจิทัลขับเคลื่อนสู่การปรับตัวในวิถีใหม่หลังโควิด-19

สำนักข่าว: ไทยเสรีนิวส์
URL: https://www.thaisaeree.news/74330/
วันที่เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Digital Transformation 2020 : KKU Virtual Town Hall โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสมุดภูมิภิรมย์ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในการบรรยายความเป็นพลเมืองดิจิทัล ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 ว่า การเข้าสู่พลเมืองดิจิทัล หรือ E-World ต้องยอมรับว่าโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นให้โลกเข้าสู่ E-World แม้พลเมืองส่วนหนึ่งจะยังไม่พร้อมในการรับมือแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าถึงชีวิตของทุกคน ซึ่งปัจจุบันพลเมืองโลกได้แบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ โดยช่วงอายุที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกคือผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตมาในยุคที่เรียกว่าอะนาล็อก การใช้ชีวิตจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและไม่มีความซับซ้อนแม้จะมีเทคโนโลยีในยุคนั้นแต่ก็เป็นแค่การสื่อสารเพียงแค่เสียงเท่านั้น เมื่อมาถึงยุคเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ที่สำคัญตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจะหายไป เช่นการขายสินค้าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้และผู้บริโภคซึ่งปราศจากคนกลาง โดยจะเป็นการเชื่อมต่อและสื่อสารโดยตรงระหว่างกันและกันมากขึ้น โควิด-19 เป็นวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ของพลเมืองโลก เมื่อมีวิกฤตโควิด-19 ทำให้มีการสำรวจแนวทางการใช้ชีวิตของพลเมืองในสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ ไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่รองรับความสังคมดิจิทัลจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากเพื่อรองรับความต้องการที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้พลเมืองมีความต้องการและพฤติกรรมพื้นฐาน อาทิ มีความทุ่มเทมากที่สุดให้มีชีวิตรอด ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ต้องการความรักความต้องการมีส่วนร่วม มีความเคารพนับถือ และความต้องการให้สิ่งต่างเป็นไปอย่างที่ต้องการ สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่างยิ่ง เมื่อนำดิจิทัลมาใช้กับพลเมืองหรือการใช้ในสังคมต้องคำนึงว่า การใช้ดิจิทัลตอบสนองความต้องการของพลเมืองในทุกระดับ เกิดการใช้งานและเข้าถึงได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมกับการวัฒนาการให้เข้ามามีส่วนช่วยในทุกขั้นของความต้องการและการดำรงชีวิตในชีวิตวิถีใหม่มากยิ่งขึ้น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าวเพิ่มเติมถึงการนำดิจิทัลไปสู่ภาคการศึกษาว่า ดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมต่อพลเมืองและสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดิจิทัลจะมีบทบาทต่อการสร้างพฤติกรรมและส่งผลต่อการทำงานในทุกด้าน ซึ่งการเป็นพลเมืองดิจิทัลมีทักษะที่สำคัญในการรู้และรับความเปลี่ยนแปลง ใช้ดิจิทัลให้เป็นไปในทางที่ดี ซึ่งพลเมืองที่อยู่ในภาคการศึกษา มีหลายช่วงอายุ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในการนำดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ เพราะเกี่ยวข้องกับพลเมืองที่มีความต่างในเรื่องดิจิทัลทั้งพื้นฐาน ความเข้าใจ และการเข้าถึงซึ่งอาจต้องใช้เวลา ทั้งนี้มีความภูมิใจที่ได้เห็นพลเมืองส่วนใหญ่ของมมาวิทยาลัยขอนแก่นรวมไปถึงของสังคมไทยรับมือและเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในยุคนี้

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กล่าวว่า งาน Digital Transformation 2020 : KKU Virtual Town Hall เป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ ที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัล และนำเสนอเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รองรับการใช้งานของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสอดรับกับสถานการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและองค์กรได้ปรับตัวสู่สังคมดิจิทัล อีกทั้งหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม รู้จักใช้เทคโนโลยี สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ New Normal ทั้งคน องค์กร อุตสาหกรรม ชุมชน สังคม หรือแม้กระทั้งเมือง ต้องปรับตัวให้เร็วขึ้น อีกทั้งภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่วิถีชีวิตใหม่ โดยที่ Digital Transformation เป็นการปรับตัวสู่ดิจิทัล โดยแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชนที่ร่วมสร้างสรรค์การสัมมนา

การสัมมนาออนไลน์ Digital Transformation 2020 : KKU Virtual Town Hall ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ Digital Citizenship : Beyond COVID-19 : ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น PDPA : Cyber Security & Data Privacy : บรรทัดฐานใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว โดย อ.ปริญญา หอมเอนก ประธาน บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด Future Workforce Future Skills : โอกาสใหม่ เมื่อโลกเคลื่อนจากวิถีกายภาพสู่วิถีดิจิทัล โดย คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด และ คุณวัลล์ชัย เวชชิวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) Digital in the Core ปรับระบบนิเวศดิจิทัลก้าวกระโดดสู่อนาคต โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และการเสวนา Covid-19 Aftermath in Education : แรงกระเพื่อมรุนแรงของภาคการศึกษา โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการดิจิทัลและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคเอกชน

Scroll to Top