ตลาด “มข.แก้จน” จำหน่ายสินค้าการเกษตร

สำนักข่าว: balancemag
URL:https://www.balancemag.net/39962/
วันที่เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มข.แก้จน เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพดีร่วมจำหน่าย บรรเทาผลกระทบจากการะบาดของโควิด-19

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการตลาด มข.แก้จน เป็นโครงการและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯเข้าไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ที่ต้องงดการจำหน่วยผลิตผลทางการเกษตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในช่วงนี้มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกษตรกรเกิดการขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดตลาดช่วยเกษตรกร โดยใช้พื้นที่บริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตรหลังเดิม ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการไก่ประดู่หางดำ โครงการเกษตรกรโคนม รวมถึงโครงการ และกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีความร่วมมือกับโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ได้นำสินค้าจากเกษตรกรในโครงการมาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

” ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ “ยัง สมาร์ท” เข้ามาต่อยอดให้เข้าถึงตลาดออนไลน์ เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีการขยายตลาดและช่องทางจำหน่ายมากขึ้น ไปจนถึงระดับการสร้างตลาดให้มั่นคง พร้อมกับปรับแนวคิดของเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเอง และถือโอกาสจ้างงานบัณฑิต รวมถึงผู้ที่กลับจากกรุงเทพมหานครและผู้ว่างงาน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเกษตรต้องมีเกษตรกรรุ่นใหม่เติมเต็มเข้าไปในชุมชน”

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นลูกหลานที่ผ่านกระบวนทางด้านอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นการบูรณาการคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่กับเกษตรแบบเดิม นำไปสู่โอกาสการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แปรรูปและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้

Scroll to Top