มข.ตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ดึง ‘เอไอ’ พยากรณ์โควิดระดับจว.

มข.ตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ดึง ‘เอไอ’ พยากรณ์โควิดระดับจว.
สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879853
วันที่เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว: มข.ตอบโจทย์ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินสถานการณ์โควิด-19 ระดับจังหวัด ดึงเอไอวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล สร้างโมเดลคณิตศาสตร์พยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน ช่วยฝ่ายบริหารสร้างกลยุทธ์กำหนดนโยบายเมืองและมาตรการรับมือโรคระบาดได้รวดเร็ว , รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และนักวิจัยในโครงการ KKU Smart City

Scroll to Top