ศิษย์เก่าสาขาออกแบบ สถาปัตย์ สร้างสรรค์ชุดผ้านวัตกรรมจากเศษวัสดุป้ายไวนิลสำหรับเวที MUT Khonkaen 2024

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความยินดีและภาคภูมิใจกับ คุณกฤษดา ธิธรรม ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบ (วิชาเอกสิ่งทอและแฟชั่น) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 15 ที่ได้เป็นผู้ออกแบบตัดเย็บชุดผ้านวัตกรรมจากเศษวัสดุป้ายไวนิลเหลือใช้ให้แก่ผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมแสดงในงานประกวด Miss Universe Thailand (MUT) ขอนแก่น 2024 จำนวนทั้งสิ้น 17 ชุด

คุณกฤษดา ธิธรรม ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดผ้าทอจากไวนิลว่า จากบริบทของชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่นเป็นชุมชนเมือง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปคือ ป้ายไวนิล เราจึงนำของใกล้ตัวที่มีในชุมชนของเรามาออกแบบสร้างสรรค์พอขึ้นรูปและตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ และยังสามารถช่วยลดขยะป้ายไวนิลที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดมูลค่าและคุณค่า  ซึ่งเราเล็งเห็นคุณค่าจากของใกล้ตัวว่าจะช่วยสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ยังไง  และได้รับโจทย์มาว่าเป็นชุดเปิดตัวนางงาม จึงได้ออกแบบให้มีความเข้ารูปเน้นสัดส่วนของนางงามได้สวยที่สุด จึงได้เป็นเดรสสั้นมีระบายที่ชายกระโปรง  “การนำเศษวัสดุป้ายไวนิลเหลือใช้มาตัดเย็บเป็นชุดผ้านวัตกรรมนี้ เป็นการตอบโจทย์การออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ซึ่งความพิเศษและเอกลักษณ์ของชุดผ้าทอจากไวนิล คือผ้าทอแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์และลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน และการผสมผสานผ้าทอจากไวนิลเข้ากับชุดไทยด้วยความหลากหลายทางวัสดุเหลือใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมและวัสดุชนิดใหม่จึงเกิดเป็นผ้าชนิดใหม่ขึ้นมา  ต้องขอขอบพระคุณทาง MUT Khonkean ได้เห็นผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจทุ่งเศรษฐีขอนแก่น จึงได้ติดต่อมาที่กลุ่ม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการแนวทางการออกแบบและตัดเย็บ ตลอดความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น ผู้ผลิตผ้าทอจากเศษวัสดุป้ายไวนิลในครั้งนี้

การออกแบบและตัดเย็บชุดผ้านวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ แต่ยังเป็นการแสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบของศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของคุณกฤษดา ธิธรรม และหวังว่าเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล/สัมภาษณ์ : กฤษดา ธิธรรม
เครดิตภาพประกอบข่าว :  กองประกวด Miss Universe Thailand (MUT) และ กฤษดา ธิธรรม

Scroll to Top