ประกาศสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

ด้วยสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดี ด้วยวิธีการเปิดรับสมัครทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ https://council.kku.ac.th/post/4447 หรือ
ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

Scroll to Top