มข.เปิดศักราช โครงการ Startup Thailand League 2024 หนุนนักศึกษาต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันคัดเลือกนักศึกษา (Pitching) รอบระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบ Hybrid ภายใต้โครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้เกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่านจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ 1) นางสาวอรพรรณ สุวรรณจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารและบริการสังคม 2) นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส และ 3) นายสุวิทย์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ณ Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ที่อยู่ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา สามารถต่อยอดแนวความคิดธุรกิจนวัตกรรมพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถือเป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ผลการแข่งขันรอบระดับมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาตัวแทนผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 5 ทีม ได้แก่ 1) ทีม 123 ปลาฉลามขึ้นบก 2) ทีม bu’r 3) ทีม I4S 4) ทีม Dynasty และ 5) ทีม Begin Bright 3D

โดยทั้ง 5 ทีมจะได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp และเข้าร่วมแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ต่อไป

ข่าว , ภาพ : ณัฐกานต์

Scroll to Top