KKBS ลงนามความร่วมมือ Matrix Institute of Professionals เมียร์มาร์ พัฒนาหลักสูตร แบ่งปันวิจัย วิชาการ

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Matrix Institute of Professionals ประเทศเมียร์มาร์ โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสองหน่วยงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย Mr. Min Han Tun, Academic Director of Matrix Institute of Professionals ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องวังเลิศสมาร์ทคลาสรูม อาคารBS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Matrix Institute of Professionals ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาในมิติด้านวิชาการ ประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน การอำนวยความสะดวกในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน การสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกล การแบ่งปันทรัพยากรทางวิชาการ เช่น เอกสารงานวิจัย และสิ่งพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ การเรียนการสอน ของทั้งสองประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม Matrix Institute of Professionals นับเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงจากประเทศเมียร์มาร์ โดยมีพันธกิจในการฝึกอบรมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้นำในการสร้างทุนมนุษย์ที่มความสามารถและสนับสนุนเครือข่ายเพือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนของประเทศเมียร์มาร์

Scroll to Top