สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัด แข่งขัน Hackathon Challenge 2024 KKUxOrigin ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขัน Hackathon Challenge 2024 KKUxOrigin ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ระดมไอเดียเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ภายใต้การแข่งขันที่มีข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรที่กำหนดให้ ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท ทีมผู้ชนะจะได้มีโอกาสในการนำผลงานไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดเป็น startup ต่อไปได้ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนอกจากความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรได้รับในห้องเรียน การฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปสู่การใช้งานจริง ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ทำให้มีการจัดการแข่งขันนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต้นแบบที่เรียกว่า Mininum Viable Product (MVP) หรือ ผลิตภัณพ์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้ประเมินตลาดได้ ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิดภํณฑ์ที่สมบูรณ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทำให้นักศึกษาทุกระดับได้นำความรู้มาร่วมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับอีกหลายสาขาวิชาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี เพื่อนำโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจนำมาเรียนรู้และแก้ไข ให้เกิดมุมมองการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติ โดยการร่วมมือกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษามีประสบการณ์และได้รับคำแนะนำจากภาคเอกชนผู้ใช้งานทำให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเชิงธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 30 ทีม โดยผ่านเข้ารอบการแข่งขัน จำนวน 20 ทีม ทีมละ5 คน

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
อันดับที่ 1 ทีม Every Think  (ทิ้งทุกอย่างในถังเดียว) นายพีรพัฒร์ ทาก้อน นายวิษณุ รั้งกระโทก นายวัชรพงษ์ ศรีวงค์ นายธนาธิป อุดมเจตจำนง นางสาวนาถรัตฎา โคงสถิตย์
อันดับที่ 2 ทีม มากินข้าวฟรี (Food Waste Management System)  นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ นายวิทิตภูมิ คำสงค์ นายธฤต เลาหศิรินาถ นางสาวนันท์นภัส ศรีทอง นางสาวอัจฉรานันท์ โชตน์วีรภัทร
อันดับที่ 3 ทีม ถ้าเขาทำได้ ให้เขาทำเลย [Flodennia, ฝาท่อน้ำอัจฉริยะ] นายชัยวัฒน์ จันทร์ชาลี นางสาววิภากรณ์ ภูเต้าทอง นางสาวกนกวรรณ ศิลารักษ์  นางสาวฟารินดา จำเริญ นายพชร สายไทย
อันดับชมเชย (Origin’s Choice) ทีม What2Do นายณิชกุล บุญล้น นายสุภวัทน์ คูณเจริญรัตน์ นายโชน ไชยนอก นางสาวขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ นางสาวพรกนก ปัถพี

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานสัมผัสประสบการณ์จริง อีกทั้งได้เพิ่มทักษะด้านการนำวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การวางแผนการทำงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานภายใต้ความกดดันในระยะเวลาที่กำหนด ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จนสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไปในอนาคต
www.en.kku.ac.th

Scroll to Top