สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ENV ลดหมอกควัน สร้างแนวป้องกันไฟป่า 2567

อาจารย์ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เผยว่า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชานักศึกษามีความรู้และนำรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ยังส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ในการสร้างจิตสำนึกในการลดปัญหามลพิษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการทำประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ENV ลดหมอกควัน สร้างแนวป้องกันไฟป่า 2567 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พื้นที่ที่จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ภายใต้การกำกับดูแลของสถานีควบคุมไฟป่าภูเก้า-ภูพานคำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา กระตุ้นจิตสำนึกการป้องกันการเกิดมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งถ่ายจิตสำนึกนี้ต่อสังคม เพื่อนำไปสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีต่อไป
“กิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจากนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ และการสร้างแนวรั้วป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น โดยทั้งนี้นำมาสู่การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน”อาจารย์ชัชวาลกล่าว

Scroll to Top