ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 7

(วันที่ 15 กพ 2567) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับโล่ห์รางวัลให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 บนเวทีวิชาการสัญจรโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save This Form Heart Diseases) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

สำหรับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุข มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารสุขภาพ เขต 7,8,9 และ 10 โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้ป่วย STEMI ในโรงพยาบาลได้น้อยกว่าร้อยละ 9 ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้รับการรักษาในระยะเวลาที่กำหนดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ตาม Service Plan เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจได้รวดเร็ว ตามมาตรฐาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย ACS โดยใช้โปรแกรม Thai ACS Registry สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจระดับชาติต่อไป..

Scroll to Top