“อีสานโพล” เปิดผลสำรวจคนอีสานเทคะแนนให้ มข. “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภาคอีสาน” ตลอด 60 ปี

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชาวอีสาน” โดยกลุ่มตัวอย่างประเมินให้คะแนนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านต่าง ๆ เต็ม 10 คะแนน พบว่า ด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต ได้ 8.6 คะแนน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้ 7.9 คะแนน ด้านการอุทิศเพื่อสังคม ได้ 7.9 คะแนน และด้านความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ได้ 8.5 คะแนน

ขณะที่กลุ่มคนที่ประทับใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุดคือ กลุ่มคนที่บุตรกำลังเรียนหรือเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีความประทับใจมากร้อยละ 93.3 รองลงมาคือกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี มีความประทับใจมากร้อยละ 89.5  และอันดับสามคือ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน มีความประทับใจมากร้อยละ 75.2

นอกจากนี้ เปิดท้ายหอกาญ มข. เป็นงานกิจกรรมหรือสถานที่ของ มข. ที่คนประทับใจสูงสุด ร้อยละ 78.3 รองลงมา คือ งานพระราชทานปริญญาบัตร มีความประทับใจมากร้อยละ 77.1 และอันดับ 3 คืองานวันเกษตรภาคอีสาน มีความประทับใจมากร้อยละ 76.3

 

จากผลการสำรวจดังกล่าว รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า คนอีสานเชื่อมั่นด้านผลิตบัณฑิตเป็นอันดับ 1 มากกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมกว่า 55 รุ่น ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมากมาย รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจ และบัณฑิตส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตนเองจากครอบครัวที่ค่อนข้างไปทางยากจนมาเป็นครอบครัวฐานะปานกลางและค่อนไปทางมีรายได้สูง  จึงทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีบุตรเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวบัณฑิตศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี จึงมีความประทับใจ มข.ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำหน้าที่เป็นคลังสมองและวิทยาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่นในการช่วยเหลือชาวอีสานมากว่า 60 ปี ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนด้านความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา สูงถึง 8.5 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

นอกจากนี้ การจัดอันดับ 5 ปีย้อนหลังของ Times Higher Education Impact Rankings ยังสะท้อนว่าด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางองค์การสหประชาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับระหว่าง 1 ถึง 4 ของประเทศไทย ในช่วงปี 2019 -2023 และล่าสุดในปี 2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 97 ของโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับอีสานโพล เรื่อง “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชาวอีสาน” คณะผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,037 คน ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด จนนำมาสู่การเปิดเผยผลการสำรวจดังกล่าว

 [ อ่านรายงานฉบับเต็ม ]

“E-saan Poll” reveals the results of survey on Isan people: KKU has launched quality graduates for the regional development all through the past 60 years

https://www.kku.ac.th/17547

Scroll to Top