มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับ กงสุลใหญ่และคณะกงสุลเวียดนาม สานความร่วมมือก่อตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา ประจำจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษา ให้การต้อนรับ นายจู ดึ๊ก หยุ๋ง (Mr. Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่และคณะกงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือการก่อตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา ณ ห้องประชุม 3A อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเวียดนาม สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม อันก่อให้เกิดการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น

Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่ง Mr. Chu Duc Dung เห็นว่าควรมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ระหว่างกงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการก่อตั้งศูนย์เวียดนามศึกษา และพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงการทำกิจกรรมอื่นๆ ของประเทศเวียดนามในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ในการหารือความร่วมมือในการก่อตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาครั้งนี้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาที่สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และชุมชนชาวไทยและเวียดนามต่อไป

 

 

ข้อมูลข่าว : กลุ่มการต่างประเทศ

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร

Scroll to Top