คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เดินหน้าผสานความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าผสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ร่วมกับ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 12 โรงพยาบาล นำโดย โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลชุมแพ, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลเกษตรวิสัย, โรงพยาบาลเสลภูมิ, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลบรบือ, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ณ ห้องเจิมขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ในโอกาสนี้ได้มีได้พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 12 โรงพยาบาลดังกล่าว

เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เป็นการร่วมมือและสร้างพันธกิจร่วมกันในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สร้างโอกาสให้กับพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง สามารถนำไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสุขภาพของประเทศไทย จากนั้นได้มีบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายการเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ของเขตสุขภาพที่ 7” โดย นายแพทย์ ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 7 และบรรยาย “นโยบาย ที่มา หลักการ ความสำคัญของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน” โดย ศ.คร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามความมือฯ ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

จากนั้นในช่วงบ่าย ทางคณะฯ ได้จัดบรรยายเรื่อง “เรียนเฉพาะทางต่อโทได้” ณ ห้องประชุม 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก โดย ศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อ “เรียนเฉพาะทางต่อโทได้” เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งในการจัดอบรมฯ มีคณาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

Scroll to Top