รพ.ศรีนครินทร์ จัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเทคนิคการรักษา “โรคมะเร็ง” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแบบองค์รวม

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เกือบ 200,000 คน โดยผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่เสียชีวิตรวมกันราว 120,000 คนต่อปี คิดเป็น 1 ใน 6  ของการเสียชีวิตของคนไทยทั้งหมด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในปัจจุบัน  ดังนั้นการพัฒนาการรักษามะเร็งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งขึ้นเป็นครั้งที่ 3 Srinagarind comprehensive cancer center annual meeting ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรสหสาขาในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยรับเกียรติจาก รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online กว่า 180 คน

รศ.นพ. โกสินทร์ วิระษร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            รศ.นพ. โกสินทร์ วิระษร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรสหสาขาด้านโรคมะเร็งที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัย  การผ่าตัด  รังสีรักษา  การให้ยา ตลอดจนบุคลากรที่ร่วมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายขาด เพิ่มคุณภาพชีวิต หรือดูแลผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้าย

เป้าหมายที่อยากพัฒนาคือการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งจะเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้เพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ   มิติแรก คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการดูแลโรคมะเร็งนั้นๆ ที่ผู้ป่วยไม่สบาย เช่น มีวิธีการรักษาที่รวดเร็ว มียาที่ทำให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาด หรือมีระยะเวลาในการห่างจากโรคมะเร็งนั้น ๆ ยืดยาวมากขึ้น ในมิติที่สอง คือคุณภาพชีวิต ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์ได้เริ่มสร้าง แอปพลิเคชั่น Patient report outcome การวัดผลจากผู้ป่วยจากผู้รายงานเองว่าหลังจากที่เข้ารับการรักษาแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้าง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะโฟกัสเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ความมุ่งหวังสูงสุดคือการที่ผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลับไปอยู่กับสังคมเหมือนปกติมากที่สุดและสามารถควบคุมตัวโรคได้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งชั้นนำของอนุภาคลุ่มน้ำโขง นอกเหนือจากการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้ว ศูนย์ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางวิชาการ ผ่านงานวิจัยของศูนย์และการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลและบริการผู้ป่วยที่ทันสมัย ปัจจุบันมีความร่วมมือจากประเทศลาวที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ และเป็นศูนย์การรับฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งจากประเทศลาว  ซึ่งต่อไปจะขยาย ไปยังเวียดนามและกัมพูชาต่อไป ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในโรคมะเร็งแบบองค์รวม

Scroll to Top