นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัลในเวที TESA Top Gun Rally 2023 ครั้งที่ 17

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 TESA Top Gun Rally 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจำนวน 15 คน แบ่งเป็นทีมละ 5 คน ทีมแข่งขันจริง 1 ทีม และทีมสังเกตการณ์ 2 ทีม โดยมี ผศ.ดร.ดารณี หอมดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ในนามทีม SEE-IT 2023
1.นาย พลภณ สุนทรภาส
2.นายพีรพล สุดภู่ทอง
3.นายพีร์พัทธ ขานทะราชา
4.นาย เมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ
5.นายอมรฤทธิ์ ตั้งฤดี
และ รางวัลขวัญใจผู้เข้าแข่งขัน Friendship Award รางวัลสำคัญ สำหรับการมาร่วมกิจกรรมใน ครั้งนี้ ที่ได้มาจากการโหวตของเพื่อนๆ เพราะเห็นว่าทีมนั้นมีอัธยาศัยดี มีความโอบอ้อมอารี เป็นมิตรไมตรี
 ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เผยว่า การเข้าร่วมการแข่งขันฯ นักศึกษาจะได้รับการเพิ่มพูนทั้งความรู้ และทักษะในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวนักศึกษาเองและองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษากลุ่มนี้จะไปทำงานในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละคนจะมีโอกาส ได้แสดงถึงทักษะในการเรียนรู้การพัฒนา การแก้ปัญหา และ การนำเสนอให้กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ ทั้ง จากภาครัฐและอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอนทางด้านระบบสมองกลฝังตัวต่อไป ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานของนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภูมิใจให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

Scroll to Top