ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
##รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ 👍
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 🏆
1.ด้านการบริหาร ระดับดีเด่น
2.ด้านการวิจัย การเป็นนักวิจัยโดดเด่นด้านได้รับทุนวิจัย
และบริการวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านบริการวิชาการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2608/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
Scroll to Top