นิติฯ มข. จัดเวที “สิทธิชุมชนกับส่วมร่วมจัดการทรัพยากร” ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสานพลังแห่งความยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดพื้นที่บริการวิชาการเพื่อสังคมจัดเวทีอบรมกฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมกฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดสังคมสามัคคี ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี อาจารย์อาภาพรรณ วิเศษ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และร่วมกับ อาจารย์สุวิทย์ กุหลาบวงษ์

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นทีเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 50 คน โดยชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชน สิทธิในข้อมูลข่าวสาร การเวนคืนที่ดิน กรณีที่ดิน ส.ป.ก. และการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำ ในส่วนบรรยากาศในการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจในเรื่องผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินทำกิน หากมีโครงการผันน้ำ โขง ชี มูล และการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ และมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ และการดำรงชีวิตของประชาชนด้วย นอกจากนี้ชุมชนมีความต้องการจัดเวทีระดับพื้นที่ และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตามกฎหมาย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอในการจัดการน้ำระดับชุมชนด้วย
การจัดอบรมกฎหมายสิทธิชุมชนครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการบริการวิชาการที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างคณะกับชุมชนและขับเคลื่อนคุณค่าสู่ชุมชนโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมายให้กับชุมชน ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคมในพื้นที่

KKU Law Faculty holds an event called “Community Rights and Participatory Resource Management” aiming to strengthen and sustain the community power

Scroll to Top