มข. ใส่ใจสุขภาพบุคลากร จับมือ สนง.ประกันสังคม จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ลดอัตราเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันนี้ (วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 )  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ได้จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย ลดอาการเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการ อีกทั้งสำนักงานประกันสังคมยังติดตามผลและดูแลตลอดระยะเวลา 6 เดือนเต็ม สำหรับผู้ประกันตน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ โโยมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 236 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
          นางนิภาพร คุณสิงห์ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานและดำเนินงานโครงการ กล่าวว่า สิทธิ์สวัสดิการประกันสุขภาพบุคลากรสำคัญต่อการขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งยังเป็นกำลังแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การจับมือกับสำนักงานประกันสังคม ครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจในร่างกาย มีจิตใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำพาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวหน้าต่อไป
      “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม ที่จะดูแลตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ผู้ประกันตนรายปี และเฝ้าระวัง เฝ้าติดตาม ผลการตรวจเลือด วัดความดัน และสุขภาพโรคอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบในระยะเวลาครอบคลุม 6 เดือน ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 236 คน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับโครงการมา ณ โอกาสนี้”

Scroll to Top