นศ.ศิลปศึกษาออกค่ายบูรณาการสร้างสรรค์

สำนักบริการวิชาการ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น จัดค่าย “เยาวชนสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ภาวะผู้นำก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.เขม เคนโคก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ปิยศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นผู้ร่วมโครงการ มีนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 70 คน และนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้น ม.1 – 3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย และโรงเรียนบ้านละว้า จำนวน 55 คน เข้าร่วมโครงการ

            รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นประธานมอบผลงานของโครงการให้กับ นายวีระพงษ์ เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย และนายสุรพล ภูสอดเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โดยมี นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองเพียร่วมเป็นพยาน

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวในโอกาสนี้ว่า “โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ฯ เป็นโครงการของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสู่ชุมชน ตำบลเมืองเพีย เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนา มหาวิทยลัยขอนแก่นจึงมีหลายโครงการที่จะต้องทำงานร่วมกับ อบต.เมืองเพีย สิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการคือ เราต้องเห็นคุณค่าร่วมกัน โครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำลงมาสู่ชุมชนจะมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย โดยการนำนักศึกษามาร่วมโครงการด้วย นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน ได้ฝึกประสบการณ์ในการออกค่ายเพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดแรงบันดาลใจในการวาดรูป หรือเข้าไปศึกษาในสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยากให้ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแล เราทำงานร่วมกันระหว่าง มข. อบต. และโรงเรียน อยากให้เห็นคุณค่าร่วมกัน”

ผศ.เขม เคนโคก หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “นอกเหนือจากผลงานที่สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนแล้ว เราได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคม ด้านกายภาพ สื่อการการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งสุนทรียภาพภายในโรงเรียน”

นานธนธรณ์ เสภัยยันต์ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 เปิดเผยว่า “สิ่งที่ประทับใจคือได้มาเจอกับน้อง ๆ นักเรียน ฝึกประสบการณ์การจัดการชั้นเรียน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดค่าย นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะศิลปะ เช่น การเพ้นท์ การฝึกใช้เครื่องมือ และการซ่อมแซม เป็นต้น”

Scroll to Top