บัณฑิตวิทยาลัย เชิดชูเกียรติ มอบรางวัลเกียรติยศ ในงาน GSKKU Fair 2023

________เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น.   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในงาน GSKKU Fair 2023   ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้การนำของ  รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ  บุคลากร  และนักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

________งาน GSKKU Fair 2023  จัดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “การเติบโตอย่างยั่งยืนด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศ” (Grad for Growth)  จึงมีการดำเนินโครงการ และกิจกรรมใหม่ๆ ทบทวนแผน กิจกรรมเดิม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น  สามารถหลอมรวมกิจกรรม เพิ่มการรับรู้บทบาท ผลงานใหม่ จึงเป็นที่มาของการเป็น Business and Trade Events ในลักษณะงานแฟร์ (Fair)  และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบัณฑิตศึกษา ได้พบปะพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความประทับใจ อบอุ่น และเป็นกันเอง เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ ต่อกัน

________ในงานมีการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (3 Minute Thesis Competition: 3MTC) การมอบรางวัลและเชิดซูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2566) พร้อมกับกิจกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประกอบด้วยกิจกรรม การแถลงผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (3 Minute Thesis Competition: 3MTC) การมอบรางวัลและเชิดซูเกียรติ (รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2566) พร้อมกับกิจกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชาร่วมอีกด้วย

________ในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 7 คน  และรางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา  จำนวน 20คน  และรางวัลการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที จำนวน  13 คน  จากนั้น  รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จำนวน 78 คน

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น  ด้านวิชาชีพและบริหาร

 1. Dr. KHAMSOUK KEOVONGSAY   ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม ระดับสากล (ปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม) ตำแหน่ง Director General, National Institute of Fine Arts, Ministry of Information, Culture and Tourism
 2. ผศ.ดร.สงวน  ธานี   ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์  ตำแหน่ง คณบดีคณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา)
 3. ดร.อนันต์ พันนึก  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฑีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ศิษย์เก่าดีเด่น  ด้านวิชาการและวิจัย

 1. รศ.ดร.พวงรัตน์  ภักดีโชติ  ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์) ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์)  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าดีเด่น  ด้านอุทิศเพื่อสังคม

นายวัชรพงศ์  ชาวสามทอง  ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ K.C. CORP (พ.ศ.2531-ปัจจุบัน) และ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.กาฬสินธุ์

ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นใหม่

นายแพทย์ฐาปนันท์  มหิศนันท์   ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)  ตำแหน่ง นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  และตำแหน่ง กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. นายวุฒิญา ศรีสถาน   วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ
 2. นางสาวศศิชากร วงศ์สายเชื้อ   วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับปริญญาเอก

 1. นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ คณะแพทยศาสตร์  สาขาวิชา สรีรวิทยาทางการแพทย์
 2. นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร คณะแพทยศาสตร์  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 3. นายชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย   คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

ระดับปริญญาโท

Miss Phuc Nguyen Minh Ho   คณะแพทยศาสตร์  สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ระดับปริญญาเอก

 1. นางสาวญาสุมิล มิ่งเมือง   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 2. นายณัฐพงษ์ เชื้อวังคำ   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 3. นายศุภฤกษ์ บุพศิริ    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

ระดับปริญญาโท

 1. นางสาวเซอร์ลินดา มารา ดิทตา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 2. นายธเนศ กลางบุรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับปริญญาเอก

 1. นายรัตนธร ชูนอง คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
 2. นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 3. นายณัฐพล ลาภยืนยง คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ระดับปริญญาเอก

 1. นางสาวแววตา หลวงบุญ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 2. นายณัฏฐ์วัฒน์ ศรีขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 3. นางสาวลักขณา พิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ระดับปริญญาโท

 1. นายพงศกร เมฆบัณฑูรย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 2. นางสาวโชติกา ฉัตรเกษม คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 3. นายธีรพงศ์ เพียรวิเศษแก้ว   วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที  ประจำปี 2566  

(3 Minute Thesis Competition: 3MTC)

ที่ ชื่อสกุล กลุ่ม ระดับ รางวัล
1 นายวิทวัส  ทองทัพไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอก ดีเด่น
2 นายภควัต  ทุมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอก ดีมาก
3 นางสาวกมลรัตน์  คูบุบผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โท ดีเด่น
4 นายธีรภัทร  ฐานวิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โท ดีมาก
5 นายกานต์ชนก  กายเมืองปัก วิทยาศาสตร์สุขภาพ เอก ดีเด่น
6 Mrs. Ei  Sandar U วิทยาศาสตร์สุขภาพ เอก ดีมาก
7 นางสาวนฤมล  มหาอำนาจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ โท ดีเด่น
8 นายเชาวลิต  กุดวงค์แก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพ โท ดีมาก
9 นางสาวปรียากานต์  มลิกรอง วิทยาศาสตร์สุขภาพ โท ดี
10 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ดีเด่น
11 นางสาวจิตติมา คนคล่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โท ดีเด่น
12 นายจักรกฤษณ์  จันทเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โท ดีมาก
13 นายยุทธพิชัย ข่าทิพย์พาที มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โท ดี

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ศิตธีรา    สโมสร

 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top