MBA KKU ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร สมัครเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา”

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ขอเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไป ในทุกองค์กร ที่สนใจในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดโครงการอบรมเพื่อฝึกวิธีคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเชิงบวก (Positive Organization Development) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อม Workshop ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมบายาสิตา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทำงานแบบเป็นระบบ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่มาจากความเชื่อ ความเคยชิน และการพลิกปัญหาเป็นคำถามเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถึงรากเหง้า บรรยายโดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก

     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน บุคคลทั่วไปในทุกองค์กร ที่สนใจในหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Systems Thinking คิดเป็นระบบสยบทุกปัญหา” โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาท) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นในวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://mba.kku.ac.th/th/news_detail.php?id=3606  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฐิติพร คูณสมบัติกุล ผู้ประสานงานหลักสูตร โทรศัพท์ 043-202143 ต่อ 45513

 

Scroll to Top