รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. สำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล ฯ ภายใน 20 มกราคมนี้

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. สำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใน 20 มกราคมนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินการให้บริการต่อไป

 

     รองศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตต่อวันเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามแผนการบริหารวัคชีนของประเทศไทย เพื่อให้การฉีดวัคชีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามเกณฑ์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรค ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จะดำเนินการสำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้
     วัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) ฝาสีแดง สำหรับกลุ่มอายุ 6 เดือน – 4 ปี
     วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีส้ม สำหรับกลุ่มอายุ 5 ปี – 12 ปี
     วัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) ฝาสีม่วง สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป
     วัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) ฝาสีม่วง สำหรับกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี (เฉพาะเข็ม 1-3 เป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค)

     การบริการจะจัดขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงขอสำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิต-19 โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลและความต้องการใน QR Code ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อที่จะได้วางแผนการดำเนินการให้บริการต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม 043-363568 และ 043-363573

Scroll to Top