คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ Tropiceering และต้นแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ Tropiceering และต้นแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราว (THU: Temporary Housing Unit)  จัดแสดง ณ บริเวณลานสัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผลงานทั้งสองส่วนเป็นความร่วมมือของ School of Architecture: University of Hawaii at Manoa และหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tropiceering  เป็นแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเน้นการอยู่ของคนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่พบได้ทั่วไปในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น  มีการพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายนอกในการสร้างสภาวะสบายในการใช้อาคาร  นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงาน ศาสตราจารย์ David Rockwood ศาสตราจารย์ Martin Despang และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย ผลงานทั้งหมดเน้นการออกแบบและสร้างสรรค์อาคารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเชตร้อน

สำหรับต้นแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราวนั้น แนวคิดแรกเริ่มเกิดจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ University of Hawaii ร่วมมือกับสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งฮาวาย (HI-EMA) ต้องการสร้างทางเลือกสำหรับที่อยู่อาศัยหลังเกิดภัยพิบัติ เนื่องจาก ฮาวายเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคนหรือสึนามิ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะออกแบบที่อยู่อาศัยหลังภัยพิบัติที่ประหยัด เน้นประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงาม  ซี่งอาคารที่ออกแบบมาสามารถที่จะต่อกันหลายๆหล่วยในลักษณะโมดูลาร์ สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ สะท้อนแนวคิด “หมู่บ้าน” ซึ่งพบอยู่ในท้องถิ่นในฮาวาย   อาคารสามารถหาวัสดุได้จากร้านทั่วไปในท้องถิ่น รื้อถอดประกอบได้โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสามารถย้ายไปติดตั้งอีกครั้งในที่ใหม่ได้

ต้นแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราว ออกแบบโดยทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2 และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย ได้จัดแสดงที่ Haigo & Irene Shen Architecture Gallery ประเทศสหรัฐอเมริกา  และได้นำมาจัดแสดงที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้ง ในมาตราส่วนเท่าแบบจริง  โดยงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Tadpole studio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต กนิษฐคนธ์  และติดตั้งผลงานโดย Wish architect design studio โดยคุณ ชาญวิทย์ อนันต์วัฒนกุล

กิจกรรมในส่วนของการเปิดนิทรรศการ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ The Exhibition Talk: Tropiceering and THU: Temporary Housing Unit เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ David Rockwood  เนื้อหาเป็นการแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Tropiceering และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Bundit Kanisthakhon จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย แนะนำแนวคิดและที่มาของต้นแบบอาคารหน่วยพักอาศัยชั่วคราว นอกจากนี้ หลังการบรรยายมีการนำชมอาคาร พร้อมกับทีมงานที่ติดตั้งนิทรรศการ  โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 3  ในรายวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

นิทรรศการ Tropiceering จัดแสดงระหว่างวันที่  29 ธันวาคม – 31 มกราคม 2566  และในส่วนของต้นแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราว  จัดแสดงตลอดทั้งภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 31 มีนาคม 2566  สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบของต้นแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราวสามารถ ดาวน์โหลดได้ตาม link นี้  https://uhsoashengallery.com/Tropiceering-THU

นิทรรศการเป็นการแสดงภาพศักยภาพของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเขตร้อน และนำเสนอวิสัยทัศน์ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมสามารถตอบสนองต่อเวลาและสถานที่เฉพาะได้อย่างไร และช่วยให้เราทำความเข้าใจการอยู่อาศัยแบบเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมได้ และตระหนักถึงประเด็นสำคัญเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาข้อมูล : รศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล
ภาพ/วีดีโอ : จักริน เงินทอง
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top