นิติฯ มข. สร้าง Social Lab นำนศ.ลงพื้นที่เปิดเวทีเรียนรู้ปัญหาร่วมวิเคราะห์เป็นบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาขา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ นำโดยอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วยนักศึกษาชุมนุมสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่เปิดเวทีเรียนรู้ปัญหา ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมวิเคราะห์เป็นบทเรียน ในการจัดการลุ่มน้ำโขงและลุ่มนำสาขาร่วมกับ กลุ่มรักษ์เชียงของ

การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำโขงอีสาน ในครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรประชาสังคม นักวิชาการ ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาา ความเดือดร้อน ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน ระบบนิเวศ ทั้งในกรณีเขื่อนไฟฟ้าบนแม่น้ำโขง โครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล รวมถึงโครงการสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำอื่น ๆ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) ให้ได้เห็นถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่าน Social Lab ในรูปแบบการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นฐานการเรียนรู้ Problem-based learning (PBL) เปิดใจร่วมเรียนรู้ ร่วมคิดและออกแบบ (Create and Design) ในการประสานความร่วมมือและวิธีการทำงานร่วมกันกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Scroll to Top