สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอความก้าวหน้าระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอความก้าวหน้าระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

 

                 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม จัดงานสัมมนา “การพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าร่วม 80 ท่าน จาก 28 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ ชั้น M โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ท่านชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม

                ท่านชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี กล่าวเปิดการสัมมนาถึงโครงการนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงคมนาคมได้รับมอบนโยบายจากทางรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละปี กระทรวงคมนาคม มีโครงการที่รับผิดชอบอยู่จำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านต้องใช้วิธี Manual เชิญประชุมกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการเพื่อให้สำเร็จไปอย่างลุล่วง ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวและต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการที่รับผิดชอบมีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำระบบ โดยระบบนี้ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตรงตามความต้องการและใช้งานได้สะดวกและง่าย สามารถนำเสนอข้อมูล Dashboard ของโครงการในแต่ละระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยผู้บริหารสามารถเข้าถึงผ่าน Mobile Application ได้ตลอดเวลาได้ และหลังจากนี้คือการทดสอบระบบเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง โดยเราจะมีการอบรมการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงขึ้นตอนการทำงานต่างๆ ของระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ มากที่สุด โดยทางเราจะเริ่มนำเอาระบบมาใช้งานจริงในปี 2566 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม

                 หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ที่ปรึกษาโครงการ และนำเสนอตัวอย่างระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม พร้อมกับตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

Scroll to Top