QSHC อบรมบุคลากรหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)

(วันที่ 2 พย 2565) ทีม CPR  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำทีมวิทยากรฝึกอบรมทักษะในการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life  Support (BLS) อย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  และมุ่งหวังผลิตบุคลากรที่มีความรู้การทำ cpr ให้สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง หลังมีเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลายเกตุการณ์ และต้องใช้การใช้ผู้ที่มีทักษะด้าน Cpr ในการเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

QSHC อบรมบุคลากรหลักสูตรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องฟื้นคืนชีพ (CPR UNIT) ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ

QSHC trains officers in Basic Life Support (BLS)

https://www.kku.ac.th/15375

Scroll to Top