ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า ม.ขอนแก่น ทำผลงานเยี่ยม ได้รับ“รางวัลเลิศรัฐ จากผลงาน “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่”

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกะโหลกศีรษะและใบหน้า มข.ทำผลงานเยี่ยม รับ“รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำผลงานเยี่ยม   ได้รับ“รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 กับ “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า มข.ทำผลงานเยี่ยม รับ“รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565

     คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ปรากฏว่า ผลงานอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device) จากการคิดค้นของ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก (Poonsak Pisek) และ ทีมงานนักศึกษา อาจารย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลแบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า มข.ทำผลงานเยี่ยม รับ“รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า มข.ทำผลงานเยี่ยม รับ“รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565

     โดยผลงานอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device) จากการคิดค้นของ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก (Poonsak Pisek)และทีมงาน ได้รับการยอมรับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้อนุมัติเบิกจ่ายได้ทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานในสถานพยาบาล 32 แห่งในประเทศ และอีก 5 แห่งในเอเชียแปซิฟิค และได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิเช่น รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม รองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เหรียญเงิน ระดับนานาชาติ จากการแข่งขัน Geneva Inventions ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ฯลฯ

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

     สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจน ปร ะ ส บ ค ว า ม สำเ ร็ จมีความเป็นเลิศ แห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และรางวัลเลิศรัฐ ในสาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งผลงานอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device) จากการคิดค้นของ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก (Poonsak Pisek) ์และ ทีมงานนักศึกษาอาจารย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลประจำปี 2565 ไปในที่สุด

 

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Research Center of Cleft Lips – Cleft Palate and Craniofacial Deformities, KKU, wins the “Lert Rath Award” from the work “Nasal Creator Device”

https://www.kku.ac.th/14613

ประกาศรางวัลเลิศรัฐ_2_สาขา_super_เลิศรัฐ+_ขยายผ ประกาศรางวัลเลิศรัฐ2565

Scroll to Top