อาจารย์คณะสหวิทยาการ ได้ลำดับ1 เหรียญทอง ของภูมิภาค Asia กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ จาก AD Scientific Index 2022

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา AD Scientific Index 2022 สถาบันจัดอันดับ World Scientist and University Rankings 2022 ชั้นนำของโลกได้รายงานผลการจัดอันดับในกลุ่มสาขาย่อยทางเศรษฐศาสตร์ คือ กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ (Tourism Economics and Management)ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ จากสาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์) คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดให้อยู่ ลำดับ 1 เหรียญทองของภูมิภาค Asia ที่มีคะแนนการผลิตผลงานและการอ้างอิงด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวจากจำนวนนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่ม 1796 ท่าน

Scroll to Top