CARI จับมือศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โครงการวิจัยความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมะเร็วท่อน้ำดี ได้จัดนิทรรศการชีวีสุกใสห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องสยามฮอลล์ โรงแรมสยามธาราพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย รศ. ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน และกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ โดย ศ. นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

จากนั้น เป็นการการเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 1) ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2) ครูผู้ใช้หลักสูตรระดับอนุบาล 3) ครูผู้ใช้หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 4) ครูผู้ใช้หลักสูตรระดับ กศน.

และจากนั้นเป็นการประกาศผลและมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา โดยผลการประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา ดังนี้

และในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 1) นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา 2) ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา 3) นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายสะเต็มศึกษาพาชีวีมีสุก (สุข) 4) ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมค่ายสะเต็มศึกษาพาชีวีมีสุก (สุข)  5) ครูที่ปรึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด และการแสดงการประกอบอาหาร โดยเชฟจากัวร์ เชฟข้าวแกงร้อยล้าน สาธิตการแปรรูปปลาส้มสู่เมนูปลาส้มที่เพิ่มมูลค่า

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top