KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจา …

KKBS เรียนรู้จริง Kerry Express เปิดมุมมองการบริหารงานทรัพยากรบุคคล Read More »