คอลัมน์: สาระสุขภาพแพทย์แผนไทย: พริกไทย ให้ความอบอุ่น