คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมผู้บริหาร มข. เดินทางเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ มช. ในช่วงการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดเชียงใหม่

มข. เอาจริง! No Gift Policy “อธิการบดี” มอบนโยบายเข้มต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

คณะกรรมการบริหารมข. ประชุมกลั่นกรองวาระสำคัญ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

Scroll to Top