KKUIC The inspiring entertainment จุดประกายสื่อสร้างสรรค์ ปั้นเด็กยุคใหม่ใช้โซเชียลเป็น

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ KKUIC The insider 8 KKUIC The inspiring entertainment  โดยมี ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวเปิดงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 ร่วมงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน 50 คน ณ ห้องโถงชั้น G วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการให้ชื่อของวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มของนักเรียน ผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป รวมถึงการให้ความสําคัญต่อสังคมโดยการมอบประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการ The Insider ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 8 ในปีนี้วิทยาลัยนานาชาติโดยนักศีกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาต สาขาวิชาการตลาดระหว่าง ประเทศ จึงจัดสร้างเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอหรือคลิปสั้น เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขา เพื่อแนะนำสาขาภายในวิทยาลัยนานาชาติ ทั้ง 7 สาขา โดยการโปรโมทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube, Tik Tok และ Instagram และเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม การแข่งขันเพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการผลิตสื่อ และการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง แสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอผ่านสื่อวีดีโอ ภายใต้การจัดการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ แต่งตัวยังไงให้โลกจํา ในธีม Neon Galaxy

โครงการ KKUIC The insider 8 KKUIC The inspiring entertainment  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มการตระหนักถึงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและให้ความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานแก่นักเรียนที่เข้าร่วม  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษานำเอาความรู้ตลอดการศึกษามาปรับใช้กับการทำงานจริง ตั้งแต่การวางแผนงาน แก้ปัญหาตลอดจนกิจกรรม และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตาม ปี พ.ศ. 2540

         นางสาวกนกพิชญ์ อักษรนู  ประธานโครงการ ฯ กล่าวว่า การทำโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการใช้ทฤษฎีที่เรียนในห้องไปปรับใช้จริงตามสถานการณ์  โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่เกิดซ้อนกันมาหลายปี โดยโครงการยังดำเนินไปทุกปีเป็นปีที่ 8 แล้ว เพราะนำประสบการณ์ที่ผ่านมาปรับใช้ในปัจจุบัน  และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถทำให้เด็กไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยม เกิดการใช้โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารทางออนไลน์ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งนี้ตนเองยังได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการทำงานกับมืออาชีพในสายงาน นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว :  จิราพร  ประทุมชัย

KKUIC holds “The Inspiring Entertainment” – enabling new gen to use social networks

https://www.kku.ac.th/12945

Scroll to Top