ม.ขอนแก่น จัด “KKBS OPEN HOUSE 2022” เปิดบ้านจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดบ้านในรูปแบบออนไลน์  KKBS OPEN HOUSE 2022 ภายใต้ธีม KKBS Metaverse กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงานโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานในงาน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Envision the Future with KKBS: เรียน KKBS ดีอย่างไร ทุนการศึกษา สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา โดย อ.นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร และ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Cloud: Craft Storytelling in Digital Life โดย คุณปวินท์พนธ์ ถีระวงษ์ และ คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา นอกจากนี้กิจกรรมของ KKBS OPEN HOUSE 2022 ยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่ในแต่ละหลักสูตรของคณะฯ เตรียมมาให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์ตลอดทั้งวัน ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมเจาะลึกหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ กิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนด้านบริหารธุรกิจไลฟ์สไตล์ และเทรนด์อาชีพในอนาคตจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรีนักศึกษาของคณะฯ

สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 1 แบบ Portfolio รอบที่ 2 แบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รอบที่ 3 Admission โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1)หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2)หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 3)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 4)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม 5)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 6)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน 7)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 8)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) 9)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาไทย) 10)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 (ภายในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 16.30 น.)

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

 

Scroll to Top