มข.ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ พร้อมพัฒนาภาวะผู้นำนศ. พัฒนาศักยภาพนร.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม

________จากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเป้าหมายในการร่วมผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน (To be Inter Center หรือ TIC) พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาษาให้แก่นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และนักเรียนในเครือข่ายของศูนย์ TIC ในพื้นที่อำเภอกระนวน และอำเภอข้างเคียง  พร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาวะผู้นำของนักศึกษาสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

________ในครั้งนี้  จึงนำมาสู่การร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสู่สากล To be Inter Center (TIC)  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ ศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง (KNOWA) ลงพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรม “บริการวิชาการเกษตร  อบรมพัฒนาทักษะเยาวชนโดยมีชุมชนเป็นฐาน (TIC) วิศวกรรมเพื่อสังคม และสร้างค่านิยมปลอดเหล้า บุหรี่”  โดยมี นายสุรเชษฐ  รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และผู้อำนวยการศูนย์(TIC) เป็นประธานในพิธีเปิด นายมนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเจษฎา วงค์มณี เจ้าหน้าที่โครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อําเภอกระนวน ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

________ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาษาและภาวะผู้นำ” เริ่มต้นด้วยกิจกรรมนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ จากนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านภาษาตะวันตก ในภาคบ่ายเป็นการตอบคำถามวัดความรู้ระดับภาษา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมประเมินผล ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เป็นไปในระหว่างการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์

________ในส่วนคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ จันทร์แก้ว อ.ดร.ธิดารัตน์ มอญขาม อ.ดร.ชเนรินทร์ ฟ้าแลบ นายวัชชิระ สอนผา และนายเชาวลิตร สีลาดเลา และทีมนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 2 และ 4 จำนวน 15 คน จัดกิจกรรมบริการวิชาการเกษตร โดยแบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานเรียนรู้ระบบการปลูกข้าว (การทำนาหยอด นาโยน ดำนา และนาหว่าน) และพืชหลังนา (ปอเทือง ถั่วเหลือง และถั่วลิสง) 2) ฐานเรียนรู้การปลูกผักและการวางระบบน้ำ และ 3) ฐานเรียนรู้การปลูกดอกไม้ (การปลูกและวางแผนการผลิต) โดยมีการบรรายายองค์ความรู้เบื้องต้นของแต่ละฐาน และแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมฝึกปฏิบัติในแต่ละฐาน ด้วยตนเอง

ผศ.ดร. โพยม  สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร น้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการนำของ ผศ.ดร. โพยม  สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร น้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง พร้อมทั้งนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องมลพิษทางน้ำและกระบวนการบำบัดโดยใช้รูปแบบบึงประดิษฐ์ ร่วมกับคณะครูภายใต้โครงการ Zero western School โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ให้ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง

________ในส่วนโครงการอําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ อำเภอกระนวน และแกนนำYsdn อำเภอกระนวน ได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างค่านิยมปลอดเหล้าบุหรี่ โดย นายเจษฎา วงค์มณี เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายผ่านกิจกรรม กฏหมายน่ารู้เหล้าบุหรี่ไม่น่ารัก และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังบวก ด้วยกระปลุกออมสินออมรัก และกระเป๋าผ้าสื่อรัก

________นับเป็นผลสำเร็จจากบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  เกิดผลดีต่อความร่วมมือกับหลายภาคส่วน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน (To be Inter Center หรือ TIC) พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาษาให้แก่นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และนักเรียนในเครือข่ายของศูนย์ TIC ในพื้นที่อำเภอกระนวน และอำเภอข้างเคียง พร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาวะผู้นำของนักศึกษาสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ

ข่าว: ณันธิตา มาลาชาติ (นักศึกษาฝึกสหกิจ กลุ่มสื่อสารองค์กร)

ภาพ: สุพรรณษา จุมพิมาย (นักศึกษาสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

https://www.facebook.com/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.facebook.com/ เยาวชนสร้างสุขขอนแก่น

 

Scroll to Top