คณะวิทยาศาสตร์ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต

วันนี้ (13 มกราคม 2565)  เวลา 8.30-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต ณ ห้อง SC8104  อาคารวิทยาศาสตร์ 08   นำโดย ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายและ workshop โดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และ รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย  ประธานหลักสูตร BiS โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ iSchool KKU มีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้รับผิดชอบคอร์สเข้าร่วมการอบรมจำนวนหนึ่ง  ในปีการศึกษา 2565  คณะวิทยาศาสตร์วางแผนจะเปิดคอร์สการศึกษาตลอดชีวิตแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรอย่างน้อย 20 คอร์สและรายวิชาการศึกษาตลอดชีวิตแบบสะสมหน่วยกิตได้ (credit bank) อีกจำนวนหนึ่ง

ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานหลักสูตร BiS โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ iSchool KKU

ในระหว่างการอบรม ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงเทรนด์การศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนและมีทักษะไหนบ้างที่ควรจะส่งมอบให้กับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Education Transformation) จะต้องมีการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และสังคม เนื้อหาที่สอนจะต้องสามารถเติมในส่วนที่ขาด ตอบโจทย์บุคคล ลูกค้า จะต้องมีการปรับวิธีการเรียนและการสอนใหม่ให้เหมาะสม สามารถเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้จากการทำงานและกิจกรรม โดยเฉพาะการ Re-learn, Re-skill, Up-skills, Multi-Skill ซึ่งจะต้องเน้นหลักสูตรที่ไม่มีปริญญา และการเก็บสะสมเครดิตเพื่อรับปริญญาในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตศึกษาในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการจัดทำ workshop ในหัวข้อกิจกรรม “Creative Brief/Learning Strategy”  โดยท่านวิทยากร รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย  ได้ถอดแบบมาจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเรียนรู้มาจากหลายแหล่งเรียนรู้ เช่น University of Berkley ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก: ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

 

Scroll to Top