คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“เปิดอบรมหลักสูตร
“Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy”
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(CPTE 21 คะแนน)📝สมัครลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/03g5n”

Scroll to Top