การสัมมนา การทำ Tech Foresight

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดเวทีสัมมนา การทำ Tech Foresight แบบเข้มข้น สำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Node) จัดเวทีสัมมนาการทำ Tech Foresight สำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

การสัมมนา การทำ Tech Foresight
การสัมมนา การทำ Tech Foresight

จากการที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 แห่ง ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้ทำการจัดทำคลังความรู้ (Knowledge Stock) ในการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย จัดทำแผนในการถ่ายทอดความรู้สู่กลไกพัฒนาพื้นที่ รวมถึง จัดทำ Knowledge Roadmap ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ในการพัฒนาพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Node) ในการประสานงานกับเครือข่ายประชาคมวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อทำให้เกิดคลังความรู้กลางในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการจัดทำแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลไกพัฒนาพื้นที่  จึงจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การทำ Tech Foresight) ขึ้น ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น.  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ       ผู้บริหาร  นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และผู้สนใจ เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว  ทีมวิทยากรโดย  รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)  รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  ผู้บริหารโครงการวิจัย Technology Roadmap & Knowledge Stock และ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งทุกท่านสามารถลงทะเบียนตามลิงค์ นี้   https://forms.gle/1fxcKbQuwZmud8MZ8   โดยสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ 2 รูปแบบ (สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานตาม QR code ที่ระบุ )

  1. แบบ Onsite ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. แบบ Online ตามลิ้งก์ด้านล่าง

https://kku-th.zoom.us/j/94855533614?pwd=Znp1eCtLMktpeHREMndvaVltMEVHUT09

Meeting ID : 948 5553 3614

Passcode : 368628

 

การสัมมนา การทำ Tech Foresight
การสัมมนา การทำ Tech Foresight

 

เบญจมาภรณ์  มามุข : รวบรวม เรียบเรียง

มข. จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ในปี 2565 ในหัวข้อ “Trends Transforming The Higher Education Outlook In 2022” ให้กับอาจารย์ทั่วประเทศด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top