คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและงานเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 – 11.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวและงานเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน” ในรูปแบบ Onsite และ ในรูปแบบOnline ณ  ห้องวิทยวิภาส ๑ วิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์  โดยมี ศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านโปรแกรม Application Zoom  กิจกรรมภายในงานได้แก่ การรับชมวิดิทัศน์ผลงานของนักวิจัยแต่ละท่าน  ต่อมา ศ.ดร.สมเดช  กนกเมธากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  เจ้าของรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจาปี พ.ศ. 2559  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  คณบดี  ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ต่อมา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้แก่
            รศ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ได้แก่
            รศ.ดร.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง ได้แก่
            ศ.ดร.ธวัช  ช่างผัส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ได้แก่
            รศ.ดร.พรจักร  ศรีพัชราวุธ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
            รศ.ดร.ธนเศรษฐ์  เสนาวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี
            รศ.ดร.วิภู  กุตะนันท์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
            รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
            ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์  บุญมาก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ต่อมา  ศ.ดร.สมเดช  กนกเมธากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.  เจ้าของรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559  กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีความตอนหนึ่งว่า “ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาตร์สุขภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งนักวิจัยทั้ง 9 ท่านนี้ ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น และมีจิตวิญญาณของความเป็นอาจารย์นักวิจัย ซึ่งทุกท่านได้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทำงาน ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต นักวิจัยทั้ง 9 ท่านนี้สมควรที่จะได้รับการยกย่อง เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับประเทศต่อไป การเชิดชูคนเก่ง และคนดีด้วยการให้รางวัลนั้น ทำให้สังคมไทยและนานาชาติ ได้เห็นความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ไทย ทำให้เด็กรุ่นใหม่ นักวิจัย เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต การที่ประเทศใดจะพัฒนาได้นั้น จำเป็นจะต้องสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงบริการ  ใหม่ ๆ แก่สังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป”

ด้าน ศ.ดร.สุจิตรา  ยังมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข.  เจ้าของรางวัลเกียรติคุณสารสิน  ประจำปี 2560 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลว่า “ดิฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน โดยทั้ง 9 ท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย เป็นผู้นำทางวิชาการ โดยเฉพาะนักวิจัยเกียรติคุณสารสินซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการทำผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกินกว่า 100 เรื่อง ซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบรางวัลนี้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว สำหรับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสินในปีนี้ เป็นของ .ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง และ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ โดย ท่าน  ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้ค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และค้นพบเพปไทด์ต้านจุลชีพในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานทั้งในระดับยีนและโปรตีนรวมทั้งข้อมูลทางชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านคลินิก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และเวชสำอาง ส่วน รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ท่านได้ศึกษาวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กทริก เพื่อรองรับการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ตอบโจทย์ต่อตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานในระดับนาโน และ ชุดตรวจวัดความชื้นความไวสูงเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งท่านทั้งสองนี้ ได้พัฒนางานวิจัย ที่เป็นผลงานที่มีผลกระทบต่อสังคม และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับสังคมได้อย่างมาก

ส่วนรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชรนั้น เป็นของ  รศ.ดร.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร  ซึ่งท่านทำงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากแหล่งความร้อนและศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยนาโนที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวดูดซับของเสียในแหล่งน้ำได้

สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง นั้น เป็นของ ศ.ดร.ธวัช ช่างผัส อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพีชคณิตซึ่งเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ที่สามารถนำมาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

และสำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงินนั้น มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ คือ  รศ.ดร.โสภณ บุญลือ  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ลดการเข้าทำลายของเชื้อราก่อโรคและเพิ่มผลผลิตของพืช    รศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ ได้ศึกษาการจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของวัสดุกักเก็บพลังงานแบบต่างๆ   รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรและสารอื่น ๆ    รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์  ได้ค้นหาคำตอบว่าคนไทยคือใคร มาจากไหน คนไทยมีความเชื่อมโยงกับชนชาติอื่นอย่างไร และ ผศ.ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ได้ศึกษาโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นวัสดุตัวตรวจวัดหรือเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้   ในการนี้ ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 ท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานและเกียรติประวัติของนักวิจัยทั้ง 9 ท่าน นี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชน นักศึกษา นักวิจัย และทุกท่านต่อไป” ศ.ดร.สุจิตรา  กล่าวทิ้งท้าย


เวลา 10.55-11.20 น. ได้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน” โดยตัวแทนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ได้แก่
          1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
          2. รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร
          3. ศ.ดร.ธวัช ช่างผัส ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง
          4. รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน

 

ภาพ/ข่าว  โดย สุขทวี คลังตระกูล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top