มข.เปิด NETSAT จัดสอบปีละ 2 ครั้งสร้างมุ่งเน้นสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะด้านเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการในระดับอุดมศึกษา

        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งหวังเพื่อที่จะสร้าง วิธีการทดสอบที่สามารถวัดความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับส่งผลทางอ้อมต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เป็นสอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม สามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่”   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวไว้ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือ NETSAT – North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center กำหนดวิสัยทัศน์ การเป็น “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ชั้นนำระดับชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

        รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มข.ได้ให้สัมภาษณ์กับทีม KKU Transformationเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสร้างโอกาสแก่นักเรียนว่า “ตอนที่เริ่ม TCAS มข.ได้สร้างข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเรียกว่า KKU SAT จากทีมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่มาพัฒนาเรื่องนี้โดยตรง เพื่อให้แน่ใจสามารถวัดสมรรถนะได้จริงๆตามความต้องการในการเลือกเข้าศึกษาของนักเรียนแต่ละคน จะเห็นว่าพอเราส่งสัญญาณว่าเราประเมินสมรรถนะให้นักเรียนไม่ต้องไปติวก็มีโอกาสในการสอบเข้าศึกษาได้ ตอนนี้โรงเรียนทั่วภาคอีสานเริ่มปรับตัวให้ความสนใจเพราะมันคือโอกาสของนักเรียนโดยแท้จริง ในด้านนโยบายผู้บริหารมองว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว เป็นการมองระยะยาวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เด็กที่อยู่ห่างไกลออกไปตามตำบลอำเภอ ไม่ต้องมากังวลกับขั้นตอนการแข่งขัน เพียงแค่ตั้งใจเรียนในโรงเรียนให้เต็มที่ ก็สามารถที่จะมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
        รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เผยข้อมูลในงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ฯ ว่า การจัดสอบจะจัดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยใช้โรงเรียนต่างๆเป็นสนามสอบ ผลของคะแนนสอบจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงสมรรถนะการศึกษาของตนเองและสามรถใช้ในการยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่นๆในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้กำหนดการสอบโดยการคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนและความเหมาะสมตามปฏิทินการเรียนไว้ 2 ครั้งคือวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ประกาศผลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 4 กันยายน 2565 ซึ่งจัดการสอบวันละ 3 วิชาๆละ 90 นาที รวม 6 วิชา
        ผศ.ดร.ดารณี หอมดี ผู้จัดการศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ฯ กล่าวว่า ผลการทดสอบสามรถเก็บไว้ใช้ได้ 2 ปีนับแต่วันประกาศผลโดยโครงสร้างของเนื้อหาการสอบ NETSAT แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ NETSAT1 และ NETSAT2 โดย NETSAT1 เป็นการทดสอบความฉลาดรู้ทั่วไปที่แบ่งออกเป็น 2 part คือฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา โดยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่รวมสมรรถนะทั้งด้านการอ่านและการเขียน และ ฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ สำหรับ NETSAT2 เป็นการทดสอบความฉลาดรู้เฉพาะด้าน แบ่งเป็น 4 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่เหมาะกับนักเรียนที่จะสอบเข้าในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา แยกสอบตามการสมัครและการวัดประเมินที่ไม่ขึ้นต่อกัน

        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 1 ล้านสองแสนคน   แล้วในทุกปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้โอบอุ้มดูแลเด็กเหล่านั้นได้ปีละ 8000 คน เราได้พยายามที่จะสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนเพื่อให้เขาได้รับรู้เตรียมความพร้อมตนเองและสมรรถนะผ่านการทำ KKU SAT มาถึง 2 ปีเพื่อให้เป็นแบบทดสอบที่มีเป็นมาตรฐานตามสมรรถนะที่แท้จริง ซึ่งคนที่มีศักยภาพในการไปติวการสอบกับสถาบันต่างๆกับคนที่ไม่มีโอกาสจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำของคะแนนอย่างที่เคยเป็นมา ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือ NETSAT นอกจากจะสร้างโอกาสแก่นักเรียนแล้วยังจะผลต่อวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ” รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์สำหรับโรงเรียนมัธยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้อการข้อมูลและส่งรายละเอียดการสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://netsat.kku.ac.th ในหัวข้อ “ระบบประสานงานโรงเรียน” หรือ ติดต่อ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 ได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. Email: netsat@kku.ac.th

 

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน
ขอบคุณข้อมูล : https://netsat.kku.ac.th
รายการ KKU Transformation

KKU NETSAT is now open twice yearly aiming at testing specific competencies of high school students and preparing them for university studies

https://www.kku.ac.th/12096

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top