อธิการบดี มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564

เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2564 เวลา 9.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564   โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิริคุณากร  และผ่านระบบประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Video Conference )

การประชุมเริ่มจาก เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15/2564  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  ต่อมามีเรื่องเสนอพิจารณาดังนี้

เรื่องกรอบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องแนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน และการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือหน่วยงานภายนอก

การขออนุมัติโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

การขอรับรองให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากหน่วยงานที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2564

การเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “ศรีมอดินแดง”

Scroll to Top