มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งข้อมูลเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake New)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งข้อมูลเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ข้อมูลหนังสือแจ้งเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) จากจังหวัดขอนแก่น

 

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0017.2/22419 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake New) โดยแจ้งไปยัง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนายกเทศมนตรีนครชอนแก่น และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย  โดยหนังสือมีข้อความดังนี้  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันยังพบปัญหาการบิดเบือนช้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอมเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องได้รวดเร็วเพียงพอ ทำให้เกิดผลเสียหาย            ต่อประเทศเป็นอันมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติดังนี้

1.ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ให้ถูกต้อง รวดเร็วและต่อเนื่อง และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา                ข่าวปลอมให้รวดเร็ว ทันท่วงที โดยให้เผยแ แพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในสื่อของหน่วยงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งประเด็นข่าวปลอมจากประชาชน จากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Pime Minister Operation Center : PMOC) หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและให้ประชาชนเข้าถึงได้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องดังกล่าวให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทราบโดยด่วนคู่ขนานกันไปด้วย

2.ในกรณีที่เห็นว่าการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวปลอมนั้น เป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงเกินกว่าที่กระทำไปภายใต้เสริภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน    ของรัฐที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารที่มีการนำไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอมแจ้งความตำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในแต่ละกรณีอย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัดจึงขอให้ทุกหน่วยงาน ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เผยแพรในสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิดหากพบเห็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม ขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้างต้นโดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วนจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ได้ทราบและดำเนินการด้วย

จึงแจ้งมายังบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้รับทราบข้อมูลดังกล่าว หากสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัด                กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร.โทรสาร. 0 4323 9381 e-mail : khonkaengovernor@gmail.com

 

เบญจมาภรณ์  มามุข : รวบรวม

 

 

Scroll to Top