สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหาร มข. พร้อม นร.ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละลองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมา คุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ นำนายอูก ซอต์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาต ให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จำนวน 37 สถาบัน นำคณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 จำนวนทั้งสิ้น 855 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวคำกราบบังคมทูลรายงาน

         โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการทุนพระราชทานฯ จำนวน 26คน  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         พิธีการเริ่มจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถึงห้องประชุม วังสระปทุม H.E.Ouk Sorphorn เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนักเรียนทุนพระราชทาน

         จากนั้นพลเอก อธิคม สุขสมสถาน กราบบังคมทูลเบิก คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 8 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวคำกราบบังคมทูลรายงาน ต่อจากนั้นผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทานแต่ละสถาบัน เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

         ทั้งนี้ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2554 ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา เสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นมิตรประเทศกันมาอย่างยาวนาน  ตลอดการดำเนินโครงการที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทย และ ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ทยอยกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า 800 คน  ความสำเร็จในการดำเนินโครงการนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งที่ยืนยันว่าโครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

รวิพร สายแสนทอง : ข่าว  / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ : ภาพ

Scroll to Top