ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “หลักสูตรเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “หลักสูตรเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting) ถ่ายทอดสดจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้าอบรมที่สนใจร่วมสนองพระราชดำริ งาน อพ.สธ จำนวน 100 คน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานฝึกอบรม ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมีนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ดำเนินงานสำรวจ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทรัพยากรกายภาพชีวภาพรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสนองพระราชดำริในภารกิจที่สำคัญ คือ การเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานสนองพระราชดำริหน่วยงานต่างๆ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักสูตร อพ.สธ. และหลักสูตรสนับสนุนงานสนองพระราชดำริ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด และช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในแต่ละภูมิภาคต่อไป

ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนองพระราชดำริ จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อพ.สธ. – มข.) เพื่อเป็นหน่วยงานประสานและให้ข้อมูลการสนองพระราชดำริแก่หน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่สนใจเข้าร่วมสนองพระราชดำริ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนสนองพระราชดำริ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งการให้ความรู้ จัดอบรม การดำเนินงานที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานที่สนใจ  ในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการอื่น หรือผู้ที่สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้แนวทางการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จากตัวอย่างการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จจนได้รับป้ายพระราชทาน

วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นความสำคัญของการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดำเนินงานสนองพระราชดำริฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทาง อพ.สธ. และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณกุล เนาว์ช้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง อ.คง จ.นครรราชสีมา บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของ อพ.สธ.” และสรุปภาพรวมงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

ได้รับเกียรติจาก นายทองอินทร์ คำมี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มาหวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

นอกจากนี้  ศูนย์แม่ข่ายประสานงานฯ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และได้รับป้ายสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2564 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ดังนี้

 • งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น วิทยากรโดย นางรวงทอง อนุศรี นักวิชากรตรวจสอบภายใน

การอบรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

การสรุปและการนำเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม แบบฝึกปฏิบัติการงานที่ 1 ได้แก่ แบบบันทึกพรรณไม้, ผังพรรณไม้, แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจทรัพยากรพืช, แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจทรัพยากรสัตว์, แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ,  ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และทะเบียนโบราณคดีในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  และในส่วนแบบฝึกปฏิบัติการงานที่ 2 เป็นการนำเสนอผลการบันทึกใบงานที่ 1-9  โดยมี อาจารย์ณกุล เนาว์ช้าง แนะนำการนำเสนอผลงานดังกล่าว

ต่อมาเป็นการบรรยายโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ดังนี้

 • งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น วิทยากรโดย นางสาวพรรณนภา ยุรฉัตร นักพัฒนาชุมชน
 • งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น วิทยากรโดย นายสถิต ไทยศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น วิทยากรโดย นายณัฐพล ศรีหนองเม็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 • งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น วิทยากรโดยนางอังคณา จงภักกลาง หัวหน้าสำนักงานปลัด

และบรรยายหัวข้อ ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน วิทยากรโดย นางสาวสุภาภรณ์ สุพรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จากนั้น จึงเป็นการสรุปสาระสำคัญในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และปิดการอบรม โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณกุล เนาว์ช้าง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top